Regulamin zajęć logopedycznych

 

 

1. W zajęciach logopedycznych uczestniczą dzieci posiadające opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w której zawarte są wskazania do podjęcia terapii w szkole oraz uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do terapii przez logopedę szkolnego.

2. W zajęciach mogą brać udział tylko dzieci zdrowe, czyli bez kataru, kaszlu, gorączki lub innych zespołów chorobowych.

3. Ze względu na ograniczoną ilość godzin, przeznaczonych na terapię logopedyczną i dużą ilość dzieci zakwalifikowanych do udziału w tych zajęciach, spotkania z logopedą odbywać się co drugi tydzień.

4. Logopeda zobowiązany jest poinformować rodzica / opiekuna dzień wcześniej o terminie kolejnego zajęcia logopedycznego.

5. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu dziecko nie będzie mogło uczestniczyć w zajęciach w wyznaczonym, wynikającym z ustalonego planu dniu, zajecie to nie będzie odpracowywane.

6. W tym roku szkolnym, w związku z pandemią, dzieci nie prowadzą zeszytu do zajęć.

7. Po każdym zajęciu dziecko otrzymuje kartę z ćwiczeniami, które musi wykonywać w domu. Karty te należy składać w teczce, pozostawionej w domu.

8. Rodzic / opiekun zobowiązany jest do wspierania dziecka w terapii poprzez codzienne ćwiczenia z dzieckiem wg wskazań logopedy.

9. Rodzic / opiekun zobowiązany jest do poinformowania telefonicznie (sms) logopedy w sytuacji, gdy dziecko z różnych powodów nie będzie mogło uczestniczyć wyznaczonego dnia w zajęciu. np. z powodu choroby.

10. Logopeda zobowiązany jest poinformować rodzica telefonicznie (sms) w sytuacji, gdy z różnych powodów nie będzie mógł prowadzić zajęć, np. z powodu choroby.

11. Logopeda zobowiązany jest do stosowania urozmaiconych zajęć z wykorzystaniem różnych form i technik pracy.

Zajęcia prowadzi mgr Małgorzata Łobocka