Procedury w czasie epidemii - Szkoła Podstawowa nr 11 im. Na Bursztynowym Szlaku

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Gdańsku
-> Szkoła Podstawowa nr 11 im. Na Bursztynowym Szlaku
-> Przedszkole nr 58

Przejdź do treściPrzejdź do menu

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE

Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4
w Gdańsku

Aktualizacja na dzień 1 września 2020 r.

 1   Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 w Gdańsku funkcjonuje z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, wytycznych Gminy Miasta Gdańsk, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.
 3. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły dotyczą zasady:
 • ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy;
 • w przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu - osoby z zewnątrz są zobowiązane do zaewidencjonowania pobytu w placówce w księdze wejść i wyjść podając imię i nazwisko oraz  numer kontaktowy;
 • po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk oraz mieć zasłonięte usta i nos;
 • do budynku szkoły mogą wchodzić osoby, które nie mają objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji;
 • interesanci korzystają z wejścia głównego, dodatkowo w przypadku dostawców i wykonawców prac zleconych udostępnia się również wejście przez portiernię.
 • osoby z zewnątrz mogą przebywać na terenie szkoły tylko w miejscach wyznaczonych przez dyrektora szkoły.
 1. Szkoła czynna jest w godzinach: od 6.30 do 17.00. Na czas pracy szkoły drzwi wejściowe do budynku są zamykane. Należy korzystać z domofonu lub dzwonka.
 2. Do szkoły dzieci i uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) na wyznaczoną godzinę lekcyjną.
 3. Pierwsza lekcja rozpoczyna się o godz. 8.00. O godzinie 8.15 rozpoczynają lekcje klasy I-III. Nauczyciele klas I-III podczas pierwszych dwóch tygodni o 8.00 wychodzą po dzieci przed budynek szkoły - przy szatni  - odbierając je od rodziców. Po upływie dwóch tygodni nauczyciele czekają na w/w uczniów w szatni. Nauczyciele klas IV- VIII czekają na uczniów w salach od godziny 7.50.
 4. Uczniowie wchodzą do szkoły przez szatnię o wyznaczonych godzinach.
 5. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 6. Uczniowie oraz nauczyciele/pracownicy szkoły wchodzący do szkoły zobowiązani są zdezynfekować dłonie oraz założyć maseczkę zakrywającą nos i usta, którą mogą zdjąć po wejściu do sali lekcyjnej/miejsca pracy/pokoju nauczycielskiego/pokoju socjalnego. Podczas wychodzenia z sali uczniowie/nauczyciele ponownie muszą założyć maseczkę, którą mogą zdjąć po opuszczeniu budynku szkolnego. Zasada ta dotyczy również przerw na świeżym powietrzu.
 7. Celem zminimalizowania możliwości zakażenia COVID-19 przerwy międzylekcyjne uczniowie spędzają w miarę możliwości na dworze. Uczniowie po dzwonku na lekcje czekają na nauczyciela ustawiając się na wyznaczonych miejscach przed budynkiem szkolnym. W przypadku wyjątkowo niekorzystnej aury (opady atmosferyczne, niska temperatura, silny wiatr itp.) przerwy na holu głównym uczniowie spędzają z zachowaniem zasady noszenia maseczek i w miarę możliwości trzymania dystansu.
 8. Zarówno uczniów jak i pracowników szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Dzieci do lat 8 nie odkażają dłoni płynami do dezynfekcji.
 9. Uczniowie zajmują w sali stałe wyznaczone przez nauczyciela miejsce (niezmienne na każdym przedmiocie).
 10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 11. Zajęcia wychowania fizycznego odbywać się będą w miarę możliwości na otwartej przestrzeni. Podczas zajęć wychowania fizycznego i zajęć sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe (np. sztuki walki, gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna) i zastąpić je innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe). Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub zdezynfekować. W sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 12. Na terenie szkoły nie można korzystać z dystrybutora wody pitnej.
 13. Termometry do pomiaru temperatury ciała znajdują się na dyżurce i w gabinecie profilaktyki medycznej.
 14. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika z napisem „zużyte maseczki i rękawiczki jednorazowe”.
 15. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 16. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej dwa razy dziennie. Sale lekcyjne korytarze, toalety, szatnie należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 17. Na tablicy ogłoszeń przy szatni oraz na drzwiach wejściowych do szkoły oraz w salach znajdują się numery telefonów do odpowiednich służb, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.
 18. Na parterze szkoły wyznaczono pomieszczenia do izolacji osób z objawami chorobowymi - osobno dla dorosłych i osobno dla dzieci.
 19. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 20. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić na teren budynku szkoły.
 21. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu telefonicznego, w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
 22. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, powiadamia dyrektora szkoły. Pracownik szkoły może zmierzyć uczniowi/dziecku temperaturę.

Dyrektor szkoły poleca wyznaczonemu pracownikowi odizolować ucznia i   zaprowadzić do izolatorium, Wyznaczony pracownik pełni opiekę nad dzieckiem zachowując min. 2 m odległość od niego. Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). Dalsze postepowanie opisane jest w par. 7.

 1. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

 

 

 

 3   Organizacja zajęć w szkole – informacje dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych

 

 1. Pracownicy do pracy przychodzą bez objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 2. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
 3. Pracownicy w miarę możliwości zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice i fartuchy).
 4. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.
 5. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice i inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 6. Każda sala lekcyjna oraz inne sale przeznaczone do zajęć z dziećmi wyposażone zostaną w płyn do dezynfekcji sprzętu komputerowego, a każdy pracownik rozpoczynający zajęcia w danej sali zobowiązany jest do jego dezynfekcji.
 7. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 8. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 9. Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii podczas korzystania z zajęć świetlicowych zawarte są w regulaminie świetlicy.
 10. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w szkole w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
 11. Personel kuchenny powinien ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami do niezbędnego minimum.
 12. Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń będzie wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych.
 13. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 14. Zaleca się:
 • utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,
 • dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – po każdej przerwie,
 • dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby,
 • dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby,
 • czyszczenie z użyciem detergentów lub dezynfekcję sprzętu na placu zabaw i boisku co najmniej raz dziennie w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na korzystanie z ww.
 1. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
 • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
 • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
 • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.

 4   Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 

 1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony na stronie szkoły.
 2. Nauczyciel bibliotekarz określą liczbę osób mogących jednocześnie wypożyczać/oddawać książki.
 3. Korzystanie z kącików dla dzieci, czytelni będzie się odbywać w ograniczonym zakresie – zasady zostaną określone w regulaminie biblioteki.
 4. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych co najmniej raz dziennie.
 5. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 6. Przyjęte książki należy odłożyć na okres minimum 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

 

 5 Zasady funkcjonowania kuchni i stołówki

 

 1. Personel kuchenny musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego:
 • ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły oraz dziećmi,
 • zachować odległość stanowisk pracy min. 1,5 m,
 • stosować środki ochrony osobistej.
 1. Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny.
 2. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii.
 3. Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny.
 4. Pracownicy kuchni w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez mycie i dezynfekcję, m.in.:
 • przed rozpoczęciem pracy,
 • przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,
 • po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
 • po zajmowaniu się odpadami, śmieciami,
 • po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji,
 • po skorzystaniu z toalety,
 • po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa,
 • po jedzeniu, piciu.
 1. W stołówce szkolnej może przebywać tylko jedna grupa wraz z nauczycielem, przy czym uznaje się, że uczniowie spożywający posiłek w trakcie danej przerwy obiadowej stanowią grupę.
 2. Następna grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.
 3. Przygotowane posiłki należy wydawać przez okienko podawcze. Posiłki odbierają pojedynczo dzieci lub, jeśli jest taka potrzeba, nauczyciel opiekujący się grupą.
 4. Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez dzieci/uczniów do okienka, skąd są na bieżąco odbierane do mycia przez wyznaczonego pracownika kuchni.
 5. Naczynia należy myć i wyparzyć w temperaturze co najmniej 60 stopni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           6    Zasady dostarczania i przyjmowania towaru do kuchni

 

 1. Dostawcy towarów powinni być zaopatrzeni w maseczki, rękawiczki i inne środki ochrony osobistej.
 2. Przywożony towar – produkty spożywcze – muszą być opakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem.
 3. Towar dostawcy wystawiają przed wejściem do szkoły od strony kuchni.
 4. Dostawcy nie mogą wchodzić na teren szkoły ani kontaktować się bezpośrednio z pracownikami; w razie potrzeby zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.

 7  Informowanie o  wystąpieniu zakażania  koronawirusem

 

 1. Jeżeli u ucznia u którego w szkole zauważono objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych lekarz stwierdził COVID 19, rodzice niezwłocznie informują dyrektora szkoły.
 2. O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia, SANEPID w Gdańsku (nr tel. 698941776 lub 58 320 08 15) oraz organ prowadzący szkołę 58 323 67 27).
 3. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
 4. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 5. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 

 1. Jeśli pracownik podczas wykonywania obowiązków służbowych w szkole, zauważy niepokojące objawy chorobowe sugerujące zakażenie wirusem SARS- CoV-2 natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione i postępuje zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych (jeżeli zachodzi taka potrzeba czeka na transport w izolatorium).
 2. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.1, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 3. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);
 5. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 6. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 7. O zaistniałym przypadku wystąpienia zakażenia wirusem SARS- CoV-2 należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.
 8. Dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym i organem prowadzącym podejmuje  decyzję o ewentualnym całkowitym lub częściowym zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych oraz  zdalnym bądź hybrydowym nauczaniu.

back to top

powrót do góry